Regulamin

Regulamin Festiwalu GADAFEST 

odbywającego się w terminie 21-23.07.2023 r.

Organizator: Stowarzyszenie Twórcownia (Paulina Maj, Jakub Gołąb, Dawid Dąbrowski), Gadabit (Łukasz Indyk), Co Ludzie Powiedzą?(Barbara Habieda) 

 Miejsce: Pałac “Mirów”, ul. Wincentego Witosa 10, 32-210 Książ Wielki  

 

 Część I 

 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Festiwal Gadafest. 
 2. Każdy uczestnik Gadafestu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu Gadafest i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń. 
 4. Osobą odpowiedzialną za Gadafest jest Organizator. 
 5. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Twórcownia, zespół Gadabit oraz inicjatywa Co Ludzie Powiedzą?
 6. Prawo wstępu na teren festiwalu ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz bilet, który przy pierwszym wejściu na teren imprezy wymieni na identyfikator zakładany na nadgarstek.

Część II 

Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż Biletów odbywa się wyłącznie poprzez stronę: https://www.biletomat.pl/bilety/festiwal-gadafest-13068/ lub w dniach trwania Festiwalu, w biurze festiwalowym dostępnym na miejscu trwania imprezy. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po wartości nominalnej.
 2. Odsprzedaż Biletów na aukcjach, w formie licytacji lub w jakiejkolwiek innej formie odsprzedaży z zyskiem jest zabroniona. 
 3. Odsprzedaż Biletów na aukcjach, w formie licytacji lub w jakiejkolwiek innej formie odsprzedaży z zyskiem jest zabroniona. 
 4. Do wejścia na Festiwal upoważnia założona opaska, która zostanie nabyta wyłącznie w zamian za oryginalny Bilet zakupiony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet zakupiony z naruszeniem Regulaminu może zostać unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że zakup Biletów od innych podmiotów naraża Kupującego na ryzyko zakupu sfałszowanego biletu, co będzie skutkowało odmową wymiany Biletu na Opaskę oraz wstępu posiadacza Biletu na Festiwal. Bilet można wymienić na Opaskę tylko przy pierwszym skanowaniu. 
 5. Na wejściu będą dostępne bilety wstępu oraz opaski przysługujące mieszkańcom Gminy Książ Wielki (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości – podmiot wydający dokument, aktualna legitymacja szkolna – uczniowe szkół znajdujących się na terenie gminy Książ Wielki.
 6. Ilość biletów wstępu ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży oraz wydawania bezpłatnych biletów wstępu, jeśli osiągnie limit ilości uczestników. 
 7. Osobom do 16 r.ż przysługuje bezpłatne wejście na Festiwal. Niepełnoletni mogą wejść jedynie z opiekunem (obowiązuje zakup biletu dla opiekuna). Przed wejściem na teren Festiwalu należy okazać dokument potwierdzający wiek. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wiek , należy zakupić bilet wstępu.  
 8. Osoby między 16 a 18  r.ż. mogą wejść na teren festiwalu (po wcześniejszym zakupie biletu) za złożeniem pisemnej zgody opiekuna.
 9. Opiekun osoby niepełnosprawnej, która nie może samodzielnie poruszać się po terenie festiwalu, ma prawo do bezpłatnego wejścia na teren festiwalu. 
 10. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu bez opaski wstępu, zostanie usunięta z terenu festiwalu. 

Część III

Zasady porządkowe obowiązujące podczas Festiwalu Gadafest

 1. Osoby niepełnoletnie, do 16 r.ż. mogą być uczestnikami festiwalu wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na festiwal oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. 
 2. W czasie koncertów dzieci poniżej 2 roku życia powinny mieć założone wygłuszające słuchawki ochronne. W przypadku braku zabezpieczenia słuchu u dzieci organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyprowadzenia opiekuna z podopiecznym poza teren koncertu. 
 3. W trosce o dobro zwierząt, nie rekomendujemy zabierać ich na wydarzenie, jeśli jest to  konieczne zadbaj o to aby mieć ze sobą ważną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec oraz  woreczki na odchody. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę na terenie festiwalu. Zwierzę musi cały czas znajdować się przy właścicielu.  
 4. Uczestnicy Gadafestu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprez, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.  
 5. Uczestnicy Gadafestu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na· terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 
 6. Zakazuje się:
 • niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy jakichkolwiek działań mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 • wnoszenia i posiadania w trakcie Gadafestu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • spożywania alkoholu poza miejscem do tego wyznaczonym 
 • rozpalania ogniska poza wyznaczonym miejscem.
 1. Uczestnicy Gadafestu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia. 
 2. Uczestnicy Gadafestu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 3. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy. 
 4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce  zagrożenia. 
 5. Organizator utrwala przebieg Gadafestu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może  zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Gadafestu są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siły wyższe uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora , które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące  okoliczności. Siły wyższe stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania  wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania  polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań .
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i skradzione przedmioty uczestników festiwalu. 
 9. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu i środków odurzających lub stwarzające zagrożenie, mimo  posiadanej opaski lub biletu wstępu mogą zostać nie wpuszczone bądź usunięte z terenu festiwalu.
 10. Uczestnicy Festiwalu oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do stosowania się do poleceń Służby Ochrony, w tym Kierownika Ochrony. 
 11. Uczestnik festiwalu podczas jego całego trwania musi nosić opaskę i okazywać ja na polecenie organizatora i osób z nim współpracujących. W przypadku uszkodzenia opaski należy niezwłocznie udać się do biura festiwalowego i wymienić opaskę na nowa – dotyczy to tylko osób przebywających już na terenie festiwalu. 
 12. Organizator ma prawo sprawdzać osoby wchodzące na teren festiwalu oraz zawartość plecaków, toreb itp. W przypadku, gdy w kontrolowanych torbach lub ubraniach znajdą się  przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na festiwalu jest zabronione, ochrona może odmówić osobie, w której rzeczach znaleziono takie przedmioty, wstępu na teren festiwalu. 
 13. Zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub innej działalności gospodarczej bez zgody Organizatora, a także prowadzenie jakichkolwiek działań promocyjnych lub reklamowych na terenie festiwalu, bez wcześniejszej zgody organizatora. 

Część IV 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2023 r.