Regulamin

Regulamin Festiwalu GADAFEST 

odbywającego się w terminie 31.07.-01.08.2021 r. 

Organizator: Stowarzyszenie Twórcownia, Gadabit, Co Ludzie Powiedzą?  

 Miejsce: Pałac “Mirów”, ul. Wincentego Witosa 10, 32-210 Książ Wielki  

 Część I 

 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Gadafest. 
 2. Każdy uczestnik Gadafestu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Gadafescie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, dostosowania się do panujących zasad działania podczas pandemii, a także znajdujących się na nim urządzeń. 
 4. Osobą odpowiedzialną za Gadafest jest Organizator. 
 5. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Twórcownia, zespół Gadabit oraz inicjatywa Co Ludzie Powiedzą?  

Część II 

Zasady porządkowe obowiązujące podczas Gadafestu 

 1. Gadafest ma charakter otwarty lecz obowiązuje rejestracja uczestników poprzez formularz na stronie www.gadafest.pl lub w biurze festiwalowym na terenie Gadafestu.
 2. Wstęp na Gadafest jest bezpłatny. 
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Gadafescie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. W czasie koncertów dzieci poniżej 2 roku życia powinny mieć założone wygłuszające słuchawki ochronne. W przypadku braku zabezpieczenia słuchu u dzieci organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyprowadzenia opiekuna z podopiecznym poza teren koncertu. 
 4. W trosce o dobro zwierząt, nie rekomendujemy zabierać ich na wydarzenie, jeśli jest to  konieczne zadbaj o to aby mieć ze sobą ważną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec oraz  woreczki na odchody. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę na terenie festiwalu. Zwierzę musi cały czas znajdować się przy właścicielu.  
 5. Covid 19 – ze względu na panującą pandemię możemy przyjąć ograniczoną liczbę osób  niezaszczepionych, w związku z czym prosimy osoby zaszczepione o okazanie na wejściu dokumentu potwierdzającego szczepienie, co ułatwi nam organizację. Prosimy zachować dystans  oraz zachęcamy do częstego korzystania z mycia rąk oraz dezynfekcji. W biurze festiwalu, jak również w czasie zamówień napojów i posiłków w strefie gastronomicznej obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestników o założenie maseczek ochronnych także w czasie niektórych aktywności np. warsztatów, pokazów, prelekcji w pomieszczeniach. Informacja o takim wymogu będzie znajdowała się na terenie festiwalu.
 6. Uczestnicy Gadafestu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprez, obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.  
 7. Uczestnicy Gadafestu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na· terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku
 8. Zakazuje się:
 9. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy 
 10. jakichkolwiek działań mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów c. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy 
 11. wnoszenia i posiadania w trakcie Gadafestu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych 
 12. spożywania alkoholu poza miejscem do tego wyznaczonym 
 13. Uczestnicy Gadafestu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia. 
 14. Przedstawiciele organizatora uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy. 
 15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce  zagrożenia. 
 16. Organizator utrwala przebieg Gadafestu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może  zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
 17. Wszelkie prawa do nazwy i logo Gadafestu są zastrzeżone na rzecz organizatora. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siły wyższe uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora , które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące  okoliczności. Sily wyższe stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania  wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania  polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań 

Część IV 

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r.